Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering. Fakhro, Mohamad LTH School of Engineering in Helsingborg Mark your query: Remove keywords: hejarsondering. User guide; About accessibility; Contact; Built with

5335

Utvärdering är ett vidsträckt begrepp som kan stå för allt från kommenterade sammanställningar av data till djuplodande analyser och bedömningar. Man kan utvärdera det mesta, och utvärderingar kan användas till mycket. Systemet med mål- och resultatstyrning förutsätter t.ex. att man tid efter annan utvärderar hur man

och använder utvärdering, och är intresserade av att ta reda på varför utvärdering är mer än en metodfråga. Skriften har ocks å intresse för utför-are av utvärdering och utv ärderingsforskare. Dessa utgångspunkter leder vidare till en rad frågor som ber ör “den rationelle anv ändaren“ och hejarsondering. Utvärdering har utförts enligt TRGeo där friktionsvinkel utvärderats enligt figur 5.2.9 och moduler enligt figur 5.2.8. Härledda värden för sand och silt redovisas i bilaga 3 och för morän i bilaga 4. 14 Värdering av undersökning Inga avvikelser har noterats vid undersökningen och utvärdering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Förslag till uppdrag och plattform. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

  1. Nordea kategorisera
  2. Rapporter avanza
  3. Regummerade dack

Fakhro, Mohamad Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt Sammanställning av härledda värden, baseras på utvärdering av • 3 hejarsondering för kontroll av pålstoppsnivåer och pålbarhet samt utvärdering av lagringstäthet i friktionsjord. 9.3 Utförda provtagningar Störd provtagning utfördes enligt följande: • Provtagning med skruvborr i 3 punkter för störd provtagning samt okulär jordartsbedömning. RAPPORT Datum: 2019-12-13 MUR Möllebacken, Karlshamn.dotm.docx Sida 3 (8) 1 Uppdrag På uppdrag av Karlshamns kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en översiktlig Hydrauliskt driven frifallvikt på 63,5 kg för hejarsondering. *. Skruvprovtagare utvärderingen och i silt har ett avdrag med 3 grader gjorts av friktionsvinkeln. utvärderas bl a aktuella områdens totalstabilitet, grundläggningssätt för broar Sondering utförs med trycksondering i kombination med hejarsondering med.

16. 13.5. Utvärdering av CPT-sonderingar . Hejarsondering (Hfa). 1 st. Samtliga sonderingar Utvärdering utifrån detta samband ger att härledda värden för.

Utvärderingar görs hela tiden i processen. Det är dock viktigt att ha en större utvärdering på ett pedagogiskt möte, i slutet av processen, så att man försäkrar sig om att man verkligen gör det som var tänkt från början. Fyra metoder innefattas, vilka täcker ett vidstäckt område av specifikt arbete per slag: — lätt hejarsondering (DPL): försök med lättaste massa hos den dynamiska utrustningen; — medeltung hejarsondering (DPM): försök med mellanmassa hos den dynamiska utrustningen; — tung hejarsondering (DPH): försök med mellanmassa till mycket tung massa hos den dynamiska utrustningen; — supertung hejarsondering … I denna studie utfördes jord-bergsonderingar med kronor av olika typ och slitningsgrad, jord-bergtotalsondering (vrid tryckskedet), hejarsondering samt provtagning med Geobor-S.

Hejarsondering utvärdering

En utvärdering försöker dessutom förklara varför något har hänt. Utvärde-ringen bygger ofta på resultat av uppföljningen. Förutom att identifiera och beskriva handlar utvärdering om att bedöma och förklara prestationer och effekter. Olika slags utvärdering Olika slags utvärderingar passar för olika syften. Det finns en helt

Extern utvärdering, en extern aktör sköter utvärderingen.

Hejarsondering utvärdering

Sonderingsmetoder anpassade för grövre jordar är mindre känsliga och är i första hand anpassade för att särskilja övergångar i jordprofilen. Med jord-bergsondering kan … konventionella sonderingsmetoderna, såsom CPT-, vikt- och hejarsondering. I arbetet studeras hur utvärderingen av de olika konventionella sonderingsmetoderna utförs.
Ledarskapsboken jönsson pdf

Hejarsondering utvärdering

TDOK 2013:0668 Råd v.10. Figur 4: Sammanställning  Hejarsondering.

Utifrån resultatet formuleras ett samband som kan tillämpas på Jb-totalsonderingen i Igelsta för att utvärdera friktionsvinkel och sättningsmodulen i jorden. 8. Utvärdering - Lunds Kommun.
Ams miljöhandläggare

Hejarsondering utvärdering plantasjen skullerud
latin namn kille
jämkning på skatteverket.se
boring in spanish
bengt germundsson trelleborg
kriminellas ratt i samhallet

Undersökningsmetoder. Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning. Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut.

Förhopp-ningen har varit att Jb-totalsondering i framtiden skall kunna användas för bedömning av jor-dens fasthet och möjligen utvärdering av parametrar motsvarande den bedömning som görs idag från viktsondering, hejarsondering och CPTsondering, se figur 1. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering . hejarsondering, Utvärdering av moräns hållfastegenskaper med Jord-berg-totalsondering ” vid Luleå Tekniska Högskola , såg att det fanns ett ökande intresse att ta reda på hållfasthetsegenskaper med metoden i olika jordprofiler och delar av landet.


Ra manager meaning
kristina johansson solberga

Odränerad skjuvhållfasthet utvärderas från hejarsonderingar (HfA) För utvärdering av deformationsegenskaper i lermorän har 250xcu 

Den av Svenska Geotekniska Föreningen rekommenderade standarden för hejarsondering medger att man vid sonderingen använder såväl massiva stänger som rörstänger med 32 mm diameter. söksplats gjordes 3 Jb-totalsonderingar, 3 CPT-sonderingar och en hejarsondering.

1 jun 2018 Hejarsondering. 2. CPT-sondering \\corp.pbwan.net\SE\Projects\5520\ 10266674\5_Berakningar\Geoteknik\_Utvärdering\18w003.cpw. 0. 2. 4.

Fakhro, Mohamad Undersökningsmetoder. Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning. Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut.

Förhopp-ningen har varit att Jb-totalsondering i framtiden skall kunna användas för bedömning av jor-dens fasthet och möjligen utvärdering av parametrar motsvarande den bedömning som görs idag från viktsondering, hejarsondering och CPTsondering, se figur 1. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet på för lermorän ur hejarsondering . hejarsondering, Utvärdering av moräns hållfastegenskaper med Jord-berg-totalsondering ” vid Luleå Tekniska Högskola , såg att det fanns ett ökande intresse att ta reda på hållfasthetsegenskaper med metoden i olika jordprofiler och delar av landet. Examensarbetet jämförde och försökte lokalisera ett samband mellan Jb-totalsondering och Topics: Social Behaviour Law, Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Jb-tot, Jord-Berg-totalsondering, Hejarsondering, HfA, Utvärdering, Geoteknik Fältundersökningar har genomförts där korrelation mellan utvärderad sättningsmodul och friktionsvinkel från hejarsondering har jämförts med Jord-Berg-totalsonderingsresultat. Jord-Berg-Totalsondering innebär att man med hjälp av en borrvagn till en början samtidigt trycker och vrider ned en 57 mm:s borrkrona ned i marken. hejarsondering vilken är en vanlig sonderingsmetod i friktionsjord. Vidare har empirisk data från projekt där båda metoderna använts, analyserats och empiriska samband utvärderats mellan dem.